Nowoczesne zarządzanie nauką i technologią z perspektywy rządu kanadyjskiego. Cześć II: rozwój badań i kapitału ludzkiego

Streszczenie

W tej części opisano działania rządu kanadyjskiego w zakresie wyboru strategicznych kierunków badań dla kraju. Wskazano nowe rozumienie roli państwowych instytucji badawczych oraz kierunki polepszania odpowiedzialności finansowej instytucji naukowych. Przedstawiono mechanizmy wspierania międzynarodowych inicjatyw kooperacyjnych w NiT, działania w zakresie modernizacji rynku pracy niezbędne dla rozwoju wysoko kwalifikowanej siły roboczej a także programy podniesienia społecznej świadomości zagadnień BiR oraz NiT.

Słowa kluczowe:

Zarządzanie wiedzą, wdrażanie technologii, komercjalizacja badań, regulacja rynku, planowanie strategiczne, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, rozwój kadry badawczej.

Wstęp

W swoich zamierzeniach długofalowych Kanada dąży do osiągnięcia pozycji dającej dostęp do wszystkich ważnych wydarzeń rozwojowych generujących korzyści w dziedzinie zdrowia, środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Federalny rząd Kanady w tym celu [1]:

 • strategicznie koncentruje działania na badaniach w interesie narodowym w perspektywie społecznej i gospodarczej
 • ulepsza efektywność i odpowiedzialność finansową trzech kanadyjskich rad finansujących badania poprzez umacnianie ich zarządzania i lepsze zestrajanie programów wspierających badania akademickie
 • bada nowe sposoby podejścia do prac naukowych i technologicznych wykonywanych przez instytucje rządowe
 • analizuje i modernizuje rynek pracy w sposób ciągły aby zapewnić dopływ kadr naukowych i technologicznych.

Strategiczna koncentracja na badaniach w interesie narodowym

Kanadyjska Rada Akademii (The Council of Canadian Academies – CAC) zidentyfikowała mocne strony i możliwości rozwoju w dziedzinach, w których kraj powinien wydatnie wesprzeć swoje badania dla uzyskania wymiernych korzyści społecznych i gospodarczych [2]. w oparciu o wyniki tej analizy, kanadyjski rząd federalny koncentruje więcej energii i środków w wybranych dziedzinach:

 • nauk i technologii związanych z zdrowia i pochodnych nauk i technologii biologicznych
 • technologii informatycznych i komunikacyjnych
  • Rząd dokonuje okresowego przeglądu priorytetów badawczych dla upewnienia się, że kraj uzyskuje wyniki na poziomie lidera światowego w tych wybranych dziedzinach i stwarza realnie lepsze możliwości rozwojowe swoim obywatelom. Rady finansujące badania wraz z Narodową Radą Nauki (NRC) i we współpracy z innymi federalnymi partnerami finansującymi i wspierającymi badania uniwersyteckie, takimi jak CFI – Kanadyjska Fundacja Innowacji [3-6], zacieśniają współpracę aby stworzyć krytyczną masę ekspertyzy w dziedzinach priorytetowych. w tym celu szczególnie wspiera się badania multidyscyplinarne, kumulujące ekspertyzę z wielu dziedzin, wliczając nauki przyrodnicze i inżynierskie, społeczne i humanistyczne oraz nauki o ochronie zdrowia [5].

   Rząd federalny podejmuje własne prace B-R i związane z tym pochodne działania (jak rozwój baz danych, rozwój technik testowych, badania użyteczności, stypendialne wspomaganie edukacji itp.) w celu właściwego wykonywania prac legislacyjnych czy też dla spełnienia swego mandatu operacyjnego w tak ważnych dziedzinach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska naturalnego [7]. w wielu aspektach działań badawczych wspierających regulacje legislacyjne produktów i technologii lepiej jest, gdy z uwagi na zaufanie publiczne odbywają się one w instytucjach rządowych (laboratoria ministerstw i agencji rządowych). w celu zwiększenia wpływu inwestycji federalnych wzmacniających uniwersytety i sektor prywatny, wspierających postęp do doskonałości w badaniach i tworzących lepsze możliwości dla studentów, rząd koncentruje się na tych dziedzinach i działaniach, w których może zapewnić najlepsze wyniki dla społeczeństwa. w celu osiągnięcia jak najwyższych zwrotów z zaangażowanych funduszy rząd rozpatruje alternatywne możliwości zarządzania innymi niż regulacyjne laboratoriami państwowymi.

   Ulepszanie efektywności i odpowiedzialności finansowej

   Zgodnie ze zobowiązaniami budżetu 2006, rząd ukończył przegląd odpowiedzialności i efektywności finansowej prac rad finansujących badania [1], wliczając udział międzynarodowego panelu rewidentów. Rada Nauk Przyrodniczych i Inżynierskich (NSERC) wprowadziła kwartalny system raportowy na temat działań i wyników a Rada Nauk Społecznych i Humanistycznych (SSHRC) wprowadziła pozycję zewnętrznego wiceprezesa zwiększając otwartość na opinie środowiska. Dla kontynuacji ulepszania prac i odpowiedzialności rad finansujących wobec rządu, środowiska badawczego i społeczeństwa, funkcje prezesa każdej rady i dyrektora generalnego są odseparowane zgodnie z regułami dobrego zarządzania. Ponadto, rząd wypełniając wakaty w ciałach zarządzających rad, wprowadza więcej reprezentantów sektora prywatnego i społeczeństwa tak, by składy ciał zarządzających radami finansującymi lepiej odzwierciedlały kanadyjskie interesy gospodarcze, narodowe i społeczne. Rząd polepsza efektywność finansową poprzez uproszczenie podejścia do zarządzania funduszami wspierającymi uniwersyteckie prace B-R. Obejmuje to zapewnienie właściwej równowagi funduszy dla badaczy [3,8], bezpośrednie i pośrednie koszty badań [9], nakłady na infrastrukturę badawczą [6] i rozwój sieci badawczych [10]. Wybór inicjatyw badawczych na światowym poziomie wymaga procesów konkursowych opartych o stan rozwoju międzynarodowego i powinno się doprowadzić do wyrównania udziału ekspertów międzynarodowych w pracach trzech rad finansujących [1].

   Nowe podejście do NiT w instytucjach rządowych

   Kanadyjski rząd federalny chroni interes publiczny i zwiększa wpływ inwestycji w NiT poprzez:

   • koncentrację własnych działań w zakresie NiT tam, gdzie rząd jest najbardziej zdolny do dostarczenia korzyści obywatelom, wraz z jednoczesnym zapewnieniem, że ministerstwa i agencje mają dostęp do właściwego poziomu NiT wymaganego dla spełnienia ważnego mandatu regulacyjnego i legislacyjnego w dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, środowisko i bezpieczeństwo.
   • utworzenie niezależnego panelu ekspertów, który przedstawia Prezesowi Rady Skarbu Państwa (ang. President of Treasury Board) różne opcje co do transferu federalnych laboratoriów nieregulacyjnych do uniwersytetów i sektora prywatnego.

   Ministerstwa i agencje federalne rozwinęły szeroką gamę krajowych i międzynarodowych związków partnerskich w celu pozyskania wiedzy i talentów niezbędnych do podjęcia narastająco złożonych i interdyscyplinarnych problemów legislacyjnych i regulacyjnych i jednocześnie potrzebnych do stymulowania innowacyjności rodzimej gospodarki. [11]. Inicjatywa Klastrów Technologicznych (Canada’s Technology Clusters) wprowadzona przez Narodową Radę Nauki (NRC) zachęca partnerstwa badawcze pomiędzy rządem federalnym, rządami prowincjalnymi, lokalnymi a nawet miejskimi, przemysłem i uczelniami wyższymi. Ta inicjatywa przyspiesza komercjalizację nowych technologii rozwijanych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Buduje również regionalne możliwości N-T w kluczowych sektorach gospodarki i przemysłu w całym kraju [12]. Federalne Partnerstwo dla Transferu Technologii (FPTT) to sieć osób zatrudnionych w kanadyjskich instytucjach badawczych należących do federalnych ministerstw i agencji. Działają oni zespołowo dla wypracowania wspólnych praktyk i sposobów dla efektywnego transferu wyników badań i prac technologicznych z laboratoriów rządowych do sektora prywatnego [13].

   Kanadyjskie Partnerstwo Technologiczne (TPC) jest agencją Ministerstwa Przemysłu i inwestuje w badania prowadzone w kraju przez kanadyjskie firmy w dziedzinach społecznie i ekonomicznie istotnych. Inwestycje TPC promują innowacje i zrównoważony rozwój oraz wspierają inwestycje sektora prywatnego, szczególnie uwzględniając rozwój małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich regionach kraju. Cele tego programu często wykonywane są w partnerstwie z programem wsparcia badań przemysłowych (IRAP) prowadzonym przez Narodową Radę Nauki (NRC). Inwestycje TPC koncentrują się na nowych technologiach w takich priorytetowych sektorach jak informatyka i komunikacja, efektywność środowiskowa, energie alternatywne, biotechnologia oraz technika lotnicza i obronna. Na dzień 30 września 2004r, całkowita wartość inwestycji TPC wynosiła 2,7 mld dolarów, wspierając 664 projekty, z których 589 było wykonywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa [5,13].

   Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie NiT

   Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie BiR jest jednym z kluczowych celów Kanady. Kooperacja ma zasadnicze znaczenie dla wzmacniania zarówno poziomu badań jak i gospodarki, ponieważ ta współpraca zapewnia [5]:

   • oddziaływanie z najlepszymi w świecie specjalistami i najlepszymi organizacjami badawczymi
   • daje możliwości dzielenia się kosztami infrastruktury badawczej, która często jest zbyt droga dla większości pojedynczych krajów, przedsiębiorstw czy laboratoriów
   • nowe możliwości rozwoju biznesu międzynarodowego; także
   • tworzy bazę danych aktualnej sytuacji w NiT oraz w biznesie, co pomaga każdemu krajowi wyselekcjonować obszary badań w których może on działać efektywnie, eliminując marnotrawstwo przez zbędne powtarzanie wysiłków dużo bardziej zaawansowanych gdzie indziej

   Zarówno formalnie jak i nieformalnie, kanadyjscy naukowcy z przemysłu, uniwersytetów i placówek rządowych uczestniczą w tysiącach prac partnerskich z kluczowymi badaczami z całego świata. w marcu 2006 Kanada miała aktywne umowy partnerstwa N-T z Niemcami, Francją, Japonią, Unią Europejską w całości, także z Indiami a umowa z Chinami była w trakcie negocjacji. Dodatkowo, kanadyjski rząd federalny, rządy prowincjale i ich ministerstwa miały ponad 500 dwustronnych i wielostronnych umów N-T z ich odpowiednikami w innych krajach.

   Spośród ponad 27 000 artykułów opublikowanych przez badaczy kanadyjskich w 2003 r., około 42% napisanych było w partnerstwie z naukowcami z innych krajów, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z 28% w 1993r. Większość z tych prac opublikowana została we współautorstwie z badaczami z USA [1,5].

   Federalne programy zainicjowane we wczesnych latach 90-tych ulegały systematycznemu umocnieniu w przeciągu lat, czego efektem był bardzo ożywiony wzrost kanadyjskiej społeczności NiT. To z kolei przyciągnęło uwagę zewnętrznego świata: międzynarodowa społeczność biznesu badawczego zaczęła poszukiwać w Kanadzie atrakcyjnych lokalizacji dla biznesu B-R. Uznając możliwości oferowane przez kanadyjski system partnerstwa N-T, firmy międzynarodowe takie jak Ericsson, IBM, Electronic Arts, PMC, Sierra, Pfitzer, Motorola, Pratt & Whitney, Merck Frosst, DuPont, Imperial Oil and Daimler Chrysler, kontynuują poważne inwestycje B-R w całej Kanadzie. w istocie, stale wzrasta lista firm międzynarodowych pojawiających się pomiędzy najlepszymi spośród pierwszej setki czołowych korporacyjnych jednostek badawczych w kraju [5].

   Kooperacja w zakresie NiT czasami hamowana jest przez czynniki prawne, polityczne, rynkowo-regulacyjne, finansowe, infrastrukturalne, ludzkie i kulturalne. Dla przykładu, różnice w przepisach dotyczących własności intelektualnej mogą stać się poważnym utrudnieniem dla kooperacji pomiędzy jednostkami badawczymi i agencjami ministerstw federalnych a uniwersytetami i innymi uczelniami. Rząd przygotowuje przegląd własnych przepisów dotyczących własności intelektualnej dla zapewnienia stanu w którym nie będą one hamowały kooperacji N-T i transferów technologii a przeciwnie, będą wzmacniać kooperację pomiędzy ministerstwami i agencjami o silnym profilu naukowym; na stałe będzie nad tym czuwał specjalny Komitet Wiceministrów do spraw Nauki i Technologii [1].

   Rozwój kapitału ludzkiego

   “…jeśli Kanada i Stany Zjednoczone pragną być dalej źródłem pionierskich przełomów, które są podstawą gospodarczej pomyślności, obydwa te kraje muszą długo i głęboko przemyśleć co robią – a czego nie robią – dla zapewnienia dla ich przedsiębiorstw dostępu do najbystrzejszych i najbardziej twórczych umysłów świata”… Bill Gates, “At Risk: innovation,” The Globe and Mail, February 8, 2007, p. A17.

   Wskaźniki osiągnięć w zakresie rozwoju talentów i umiejętności.

   W porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi Kanada zajmuje:
   1. pozycję w OECD w udziale populacji z wykształceniem trzeciego stopnia
   20. miejsce w OECD w udziale ilości dyplomów inżynierskich i z nauk przyrodniczych w całkowitej ilości dyplomów
   18. miejsce w OECD w udziale w populacji młodych Kanadyjczyków z tytułem doktora nauk
   17. pozycję w OECD w ilości osób zatrudnionych w NiT w stosunku do całkowitego zatrudnienia (dane OECD z lat 2004, 2005, 2006)

   Zbyt niewielu kanadyjskich studentów wybiera studia prowadzące do dyplomów w zaawansowanej NiT i zbyt mało jest wśród nich doktorów nauk. w porównaniu z innymi krajami OECD, Kanada musi zwiększyć swoją bazę pracowników w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy poprzez kształtowanie, przyciąganie i utrzymywanie najbardziej uzdolnionych ludzi, których kraj potrzebuje by znaleźć się w czołówce nowoczesnej gospodarki globalnej z najbardziej uzdolnioną, najlepiej wykształconą i najbardziej elastyczną siłą roboczą w świecie. Aby zapewnić rozwój takiej kadry, kanadyjski rząd federalny zapewnia [1]:

   • rozwój uzdolnionej i utalentowanej siły roboczej, co oznacza zwiększenie dostaw wysokokwalifikowanych absolwentów z dziedziny NiT, których przedsiębiorstwa potrzebują by odnieść sukcesy w dzisiejszej zaawansowanej i konkurencyjnej gospodarce
   • zwiększenie możliwości rozwojowych dla absolwentów NiT
   • lepszą informację społeczeństwa na temat NiT

  • Uzdolnione i utalentowane kadry

   Kanadyjski rząd federalny tworzy młodym obywatelom możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy tak, by mogli pomóc swojej własnej karierze oraz rozwojowi kraju poprzez [1,5]:

   • kontynuację zmniejszania wymiaru osobistych podatków dochodowych i uczynienie kanadyjskiego systemu podatkowego sprawiedliwszym tak, by Kanada mogła przyciągnąć i utrzymać pracowników o wysokich umiejętnościach i tym samym stworzyć warunki dla rozwoju i wdrażania innowacji
   • gwarantowanie zwrotów podatkowych, które rząd zapewnia wykorzystując do tego celu zyski na odsetkach po redukcji długu narodowego. w porównaniu z innymi krajami konkurującymi z Kanadą o talenty, inwestycje i miejsca pracy, kanadyjskie osobiste podatki dochodowe ciągle są zbyt wysokie.

   Inne ważne inicjatywy obejmują:

   • działania wspólne z prowincjami i terytoriami dla zmodernizowania programowania rynku pracy
   • zwiększenie elastyczności i efektywności rynku pracy i redukcję barier dla mobilności
   • przyciągnięcie większej ilości studentów zagranicznych i ułatwienie im pozostania w Kanadzie skorelowanie przepisów imigracyjnych z aktualnymi potrzebami: powiększenie ilościowe systemów imigracji i czasowych pobytów pracowników zagranicznych i zapewnienie tego, że imigranci wnoszą udział do gospodarki zgodny z ich potencjałem [1].

   Modernizacja rynku pracy na sposób ciągły jest niezbędna, ponieważ:

   • polepsza jakość szkolnictwa wyższego dla obywateli kanadyjskich, zapewniając stałe i przewidywalne finansowanie dla prowincji i terytoriów dla edukacji drugiego stopnia w najbliższych latach
   • rozwija we współpracy z prowincjami wspólne cele i polepsza publiczną odpowiedzialność modernizując kanadyjski system pomocy finansowej dla studentów
   • polepsza marketing kanadyjskiego systemu edukacji tak, by przyciągnąć najlepszych studentów zagranicznych
   • Rząd kanadyjski powoduje, że informacja o rynku pracy jest bardziej dostępna i lepiej dostosowana do potrzeb uczniów szkół średnich. Wiedza o rynku pracy jest bardzo ważnym elementem w podejmowaniu przez nich decyzji co do przyszłej kariery, wliczając w to decyzje o podjęciu studiów wyższych i ich kierunku [1,5].

    Możliwości dla absolwentów nauk i technologii

    Kanada ciągle posiada mniejszy udział w międzynarodowym rynku studentów niż inne kraje o podobnej polityce imigracyjnej jak Australia, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Rząd kanadyjski wspiera systemy stypendialne by zachęcić Kanadyjczyków do kontynuowania edukacji i podejmowania badań tak w kraju jak i za granicą a także by przyciągnąć najlepszych studentów z całego świata. Rady finansujące przekazują stypendia konkurencyjne w skali międzynarodowej najlepszym kanadyjskim dyplomantom poprzez program Kanadyjskie Stypendia Dyplomowe. Te stypendia oferowane są corocznie czołowym 2000 studentom na poziomie magisterskim i czołowym 2000 studentów na poziomie doktorskim. Rady finansujące zarządzają również innymi programami stypendialnymi, wliczając stypendia wspierające badania międzynarodowe i dokształcanie przez kooperację [1].

    Rząd może powiększyć zapotrzebowanie sektora prywatnego na pracowników wykwalifikowanych w zakresie NiT poprzez wspieranie programów praktyk, które otwierają przed studentami możliwości badawcze i ewentualnie możliwości dalszej kariery w sektorze prywatnym. Te programy działają również stymulująco na zainteresowanie sektora prywatnego NiT poprzez zademonstrowanie korzyści z zatrudnienia wysoko kwalifikowanych pracowników. Rząd aktualnie wspiera około tysiąca takich praktyk. Do innych inicjatyw rządowych wspierających programy praktyk zalicza się program Przemysłowych Współpracowników BR (IRDF) prowadzony przez NSERC – Radę Nauk Przyrodniczych i Inżynierskich [14], pomagający zatrudniać studentów w przedsiębiorstwach w celu prowadzenia badań. Kolejny system to Program IPM – Mobilizacji Własności Intelektualnej [15], który rozwija nową generację ekspertów do spraw transferu wiedzy. Programy te były dotychczas pomocne w zwiększaniu inwestycji sektora prywatnego w BiR oraz osobiście w badaczy, pozwalając studentom na uzyskanie wartościowej wiedzy w kontekście przemysłowym.

    Społeczna świadomość zagadnień nauki i technologii

    Zarówno kanadyjski rząd federalny jak i rządy prowincjalne a także jednostki takie jak muzea, centra nauki, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia i różne fundacje, prowadzą szereg działań promocyjnych w zakresie NiT. Na poziomie federalnym 14 ministerstw i agencji sponsoruje ponad 70 inicjatyw promocyjnych o ogólnym koszcie ok. 24 mln dolarów rocznie [5]. Program nagród premiera za doskonałość nauczania oraz za doskonałość w edukacji wczesnego dzieciństwa, oryginalnie stworzony dla uznania zasług nauczycieli nauk ścisłych i matematyki w szkołach podstawowych i średnich, został rozszerzony tak, by włączyć nauczycieli wszystkich dyscyplin i wszystkich edukatorów wczesnego dzieciństwa, którzy rozwijają umiejętności w zakresie gospodarki opartej na wiedzy. Ten program uhonorował dotychczas wysiłki ponad 1100 nauczycieli i około 100 innych edukatorów. Angażując młodych ludzi wystarczająco wcześnie w serie wykładów, spotkań warsztatowych, demonstracji, konkursów i pokazów laboratoryjnych, program ten zwiększa ich zainteresowanie w przyszłych decyzjach w zakresie możliwości rozwoju karier w tych dziedzinach.

    Wiele inicjatyw promujących nauki ścisłe w Kanadzie podejmowanych jest na niewielką skalę i odczuwa się brak forum do połączenia ich wysiłków dla zwiększenia efektywności. Rząd działa w kierunku umożliwienia zebrania uczestników tych ruchów w celu stworzenia wspólnej wizji, skoncentrowania i koordynacji ich indywidualnych wysiłków. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby młodych ludzi kontynuujących wykształcenie i wybierających kariery w NiT w Kanadzie [1].

    Wnioski

    W przeciągu ostatnich piętnastu lat Kanada znacząco powiększyła wydatki na BiR z ok. 1% PKB (poziom dzisiejszych Węgier), do ~ 2,0 PKB (obecna średnia OECD), wprowadzając i stosując konkretne i wydajne programy zapewniające racjonalne wykorzystanie funduszy.

    Oceniając potrzeby posiadania wysoko kwalifikowanej kadry niezbędnej zarówno dla rozwoju badań jak i dla skutecznego transferu technologii, Kanada wdraża systematyczne kroki w zakresie właściwego rozwoju kapitału ludzkiego i rynku pracy.

    Z uwagi na wielkość populacji rzędu 33 mln mieszkańców, Kanada może być dla wielu krajów średniej wielkości doskonałym przykładem szybkiego i odpowiedzialnego postępu w kierunku nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

    Podziękowania

    Autor pragnie złożyć podziękowania panu D. Leclerc, panu A. Le Couteur i pani M. Zaloum z Rady Nauk Przyrodniczych i Inżynierskich Kanady (NSERC), za pomoc i wskazanie użytecznych materiałów źródłowych. Prof. Tomasz Troczyński z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie był uprzejmy podjąć się przeglądu rękopisu i za poświęcony czas i energię należą Mu się podziękowania.

    Cytaty za pozwoleniem Copyright Board of Canada.

    Bibliografia

    1. Industry Canada, “Mobilizing Science and Technology to Canada’s Advantage”, May 2007, http://innovation.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/en/in04494.html
    2. Council of Canadian Academies, The State of Science & Technology in Canada, 2006. www.scienceadvice.ca/study.html
    3. National Research Council of Canada, “Industrial Research Assistance Program” http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/main_e.html
    4. K.J. Konsztowicz, “Finansowanie uniwersytetów kanadyjskich” Produktywność i Innowacje, 2(3) 28-31 (2006), ISSN 1734-98334
    5. Government of Canada, “Science and Technology Partnerships. Canadian Way”, 2006. www.infoexport. gc.ca/science
    6. Canada Foundation for Innovation: http://www.innovation. ca/about/index.cfm
    7. Industry Canada, “Innovation, Research, Science and Technology” : http://www.ic.gc.ca/epic/site/ic1.nsf/ en/h_00074e.html
    8. Natural Sciences and Engineering Research Council, “Partnerships Programs Overview: Idea to Innovation Program”http://www.nserc.ca/professors_e. asp?nav=profnav&lbi=toc_b
    9. Canada Revenue Agency “Scientific Research and Experimental Development Program” 2007,: http:// www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-eng.html
    10. Government of Canada, “Networks of Centres of Excellence Program” http://www.nce.gc.ca/index.htm
    11. Industry Canada “Technology Partnerships Program” http://www.ic.gc.ca/epic/site/ito-oti.nsf/en/ h_00154e.html
    12. National Research Council of Canada, “Building Technology Clusters” http://www.nrc-cnrc.gc.ca/clusters/index_e.html
    13. Government of Canada, “Federal Partners in Technology Transfer” http://www.fptt-pftt.gc.ca/eng/index.html
    14. Natural Sciences and Engineering Research Council, “Industrial R&D Fellowships” http://www.nserc.gc.ca/sf_e.asp?nav=sfnav&lbi=tips3
    15. Natural Sciences and Engineering Research Council, “Intellectual Property Mobilization Program”, http:// www.nserc.gc.ca/programs/ipm_trainres_e.htm
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin